Zapraszamy do zapoznania się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest:
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gryfinie
z siedzibą pod adresem: 74 – 100 Gryfino, ul. Sienkiewicza 6B/1, posiadającą NIP 8580008932, REGON 001355018, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, pod numerem KRS 0000149800.
2. Inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gryfinie jest:
- Pan Łukasz Rozesłański posiadający e-mail: ROZESLANSKI@DORADZTWOPRAWNE.NET
3. Pani/a dane przetwarzane będą w celu:
- prowadzenia przez Administratora działalności statutowej i ustawowej, w szczególności w celu zarządzania zasobami lokalowymi.
4. Podstawami prawnymi przetwarzania Pani/a danych osobowych są:
- w zakresie prowadzenia działalności statutowej i ustawowej Administratora art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku oraz ustawą prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku.
5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą:
- podmioty, które wskażą podstawę prawną i interes prawny oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi na podstawie zawartych umów i umów o powierzenie danych.
6. Pani/a dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
7. Administrator nie będzie stosował wobec Pani/a zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
9. Posiada Pani/Pan:
- prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a przed 25 maja 2018 r. do GIODO), jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi,
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
10. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez realizację zadań statutowych i ustawowych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne.